Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá 41
Ngày xuất bản: 21/09/2020 1:36:04 SA

           Ngày 18.9.2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Na Hang phối hợp với xã Thanh Tương tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá 41.

 

 

          Tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị có 52 học viên. Trong thời gian một tháng các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kinh tế hàng hóa, công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ; Cách mạng giải phóng của dân tộc Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

          Thông qua khóa học, sẽ giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản và có phương pháp vận dụng kiến thức vào công việc thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang