Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên cơ sở
Ngày xuất bản: 20/05/2020 10:39:27 SA

Ngày 19/5/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với huyện đoàn Na Hang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên cơ sở trên địa bàn.

 

 

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, nghiên cứu nội dung: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Đoàn…

Qua đó nhằm góp phần giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang