VĂN PHÒNG CẤP ỦY HUYỆN NA HANG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU
Ngày xuất bản: 26/10/2017 1:34:03 SA

Ra đời vào tháng 4 năm 1947, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự lớn mạnh của Đảng bộ huyện. Văn phòng Huyện ủy Na Hang đã làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp uỷ huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; làm tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Là một huyện vùng cao có điều kiện kinh tế xã hội còn hết sức khó khăn. Nhưng trải qua mọi thời kỳ các cán bộ của Văn phòng cấp ủy huyện Na Hang luôn thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “ Lấy dân làm gốc”, “ Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp cách mạng của toàn dân”. Đội ngũ cán bộ của Văn phòng cấp ủy hơn bao giờ hết luôn nêu cao truyền thống  tuyệt đối trung thành với Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nền tảng tư tưởng vững vàng xứng đáng với vai trò là tai, là mắt và đặc biệt còn có bộ phận óc của cơ quan lãnh đạo đảng, vì tham mưu là hiến kế; cơ quan càng cao thì bộ phận hiến kế càng cực kỳ quan trọng. Điểm nổi bật nhất của Văn phòng cấp ủy huyện Na Hang trong những năm vừa qua đó là đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, quy chế làm việc, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; nghiên cứu, thẩm định có chất lượng các đề án của các đơn vị để tham mưu cho cấp ủy có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Các văn bản của Ban cán sự Đảng huyện, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các xã, thị trấn  trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều được Văn phòng Huyện ủy thẩm định đảm bảo đúng phạm vi, yêu cầu, quy trình và thể thức. Văn phòng đã chuẩn bị chu đáo chương trình, nội dung giúp cấp ủy tổ chức tốt các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các hội nghị giao ban với các tổ chức Đảng, đoàn thể và các hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Sau hội nghị, kịp thời văn bản hóa các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đến các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; xây dựng lịch làm việc hàng tuần, tháng, quý, năm của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh đóVăn phòng Huyện ủy Na Hang còn là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hòa chương trình công tác của Thường trực và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác và hoạt động các cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của cấp ủy. Văn phòng Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho các cơ quan Đảng theo đúng quy định của pháp luật; đóng góp tích cực, phục vụ đắc lực các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện uỷ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển huyện Na Hang ngày càng giàu đẹp văn minh.

70 Năm một chặng đường, đây cũng là thời gian để những cán bộ đã và đang công tác tại Văn phòng huyện ủy Na Hang khẳng định sự lớn mạnh của mình và tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho cấp ủy đáp ứng tốt nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI đã đề ra.

  T/h: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang