Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày xuất bản: 25/12/2019 5:53:58 SA

Trong 2 ngày 25 – 26/12/2019, HĐND huyện Na Hang khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá kết quả thực hiện  nghị quyết của HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Dự kỳ họp có các đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy; Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo một số Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các Ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại biểu Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí: Hoàng Quang Tuyên – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Thanh Tân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quốc Hữu, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chủ trì kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2019, là năm huyện Na Hang chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thời tiết cũng như những biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Nhưng dưới sự lãnh đạo tập trung quyết liệt của Huyện ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện, với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành và nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong năm 2019, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì và phát triển, các chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ. Sản xuất NLN tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tổng sản lượng thực đạt trên 19.000 tấn, đạt 102,1% kế hoạch; Chăn nuôi phát triển ổn định, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét, công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1 nghìn 275,7 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 24,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao 1,96%. Văn hóa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; Hệ thống giáo dục và đào tạo được củng cố và đầu tư; chất lượng giáo dục được nâng cao ở các cấp học, duy trì chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết thúc năm 2019 huyện Na Hang đã tạo việc làm mới cho 1.768 lao động, vượt 8,5 % so với kế hoạch. Về thực hiện xây dựng nông thôn mới đây là nhiệm vụ đã và đang được các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện nỗ lực thực hiện, đên thời điểm này 19/19 tiêu chí được công nhân đạt chuẩn tại xã đạt chuẩn nông thôn mới luôn được củng cố, duy trì và giữ vững; xã Thanh Tương đạt từ 12 đến 15 tiêu trí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 11 tiêu trí... Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường. Năm 2020, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giao, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện đề ra. Huyện Na Hang sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền…với một số mục tiêu chủ yếu như: Phấn đầu tổng sản lượng lương thực đạt 18 nghìn 800 tấn; trồng mới 500 ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1 nghìn 251 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 25 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 1.770 lao động; Duy trì các xã Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thanh Tương và các xã còn lại; Tập chung đầu tư, xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang lên thành đô thị loại IV…

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe các báo cáo: báo cáo  thực hiện thu Ngân sách Nhà nước - chi Ngân sách địa phương năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách địa phương năm 2020; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm, công tác kiểm sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình thực hiện công tác Tòa án năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện công tác thi hành án năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020;  báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo của Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; về các báo cáo của UBND huyện và báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; các báo giám sát trước kỳ họp của Thường trực, các Ban HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tai kỳ họp.

Cũng tại hội nghị đã có 4 ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND huyện với các nội dung về tài nguyên môi trường, vấn đề quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, vấn đề về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chính sách phát triển các loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa còn chưa đảm bảo; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm chưa rõ nét, chưa có cách làm cụ thể; đàn gia súc giảm; công tác chỉ đạo điều hành của cơ sở thực hiện nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh còn hạn chế và ý kiến chất vấn đối với UBND xã Hồng Thái trong công tác thực hiện quy định 147/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất. Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2020...

 

Đồng chí Hoàng Anh Cương - Bí thư huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Anh Cương – Bí thư huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp ủy Đảng, Chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Duy trì và nâng cao các tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh hoàn thiện nông thôn mới ở các xã trong lộ trình; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giảm nghèo; thực hiện tốt các chỉ tiêu thu, chi ngân sách trên địa bàn; nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động…tập trung chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực, là nền tảng để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang