Na Hang Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2016
Ngày xuất bản: 13/04/2016 9:01:46 SA

 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Na Hang vừa phối hợp tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2016 cho 65 học viên là công chức xã, cán bộ không chuyên trách, trưởng thôn và đảng viên thuộc các chi đảng bộ các xã phía bắc của huyện Na Hang.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, các học viên bắt đầu khóa học từ ngày 8/4/2016 đến ngày 8/5/2016. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Kinh tế hàng hóa, công nghiệp hóa – nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ; Cách mạng giải phóng của dân tộc Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

Thông qua khóa học, sẽ giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản và có phương pháp vận dụng kiến thức vào công việc thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác.

  Thực hiện: Thu Nhung

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang