Thị trấn Na Hang đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Ngày xuất bản: 23/05/2017 7:36:55 SA


Những năm qua, phong trào xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững…đã được cấp ủy, chính quyền thị trấn Na Hang, triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, đã và đang trở thành nếp sống của cán bộ, đảng viên và toàn thể bà con nhân dân thị trấn Na Hang. Các nội dung: Xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường… đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Là một trong những tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tdân phố 6 thị trấn Na Hang cùng với Chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể đã thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Tổ dân phố 6 thị trấn Na Hang hiện có 67 hộ dân với 228 nhân khẩu. Nghề nghiệp chủ yếu là kinh doanh dịch vụ với nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên nhiều năm liền tổ dân phố 6 thị trấn Na Hang luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Thu nhập bình quân của người dân đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng, hàng năm có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Rõ ràng, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở thị trấn Na Hang chỉ mới phát động được một thời gian ngắn nhưng đã thu về được những hiệu quả bước đầu đáng ghi nhận, tạo tiền đề để Mặt trận các cấp trên địa bàn thị trấn tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp nhanh chóng đưa cuộc vận động hòa vào đời sống, góp phần xây dựng thị trấn Na Hang ngày càng phát triển.

Thị trấn Na Hang hiện có 1.977 hộ dân với gần 7500 nhân khẩu, sinh hoạt tại 20 tổ dân phố trên địa bàn. Thực hiện cuộc vận động, Mặt trận tổ quốc thị trấn đã phối hợp với các đoàn thể và UBND thị trấn chủ động vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị. Các tổ dân phố nêu cao ý thức xây dựng mỹ quan đô thị, phát triển đa dạng hoá ngành nghề dịch vụ và sản xuất kinh doanh, thực hiện văn minh và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thông qua cuộc vận động, tính tự nguyện, tự quản và ý thức trách nhiệm của cá nhân, cộng đồng được nâng cao. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị thị trấn Na Hang tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, vận động các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với việc triển khai và đẩy mạnh chất lượng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thị trấn văn minh, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thị trấn Na Hang nói riêng và huyện Na Hang nói chung. Góp phần đưa thị trấn Na Hang lên đô thị loại 4 theo đúng lộ trình vào năm 2020.

Có thể nhận thấy tuy là một huyện vùng cao của tỉnh, tuy nhiên sức lan tỏa của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội tại các địa phương của thị trấn Na Hang. Góp phần củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. 

  T/h: Thành Nho – Trung Thành

 

 

 

 

 

 

                   

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang