PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 027 ....      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): phongdantoc.nahang@tuyenquang.gov.vn

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Bàn Đức Minh  Trưởng phòng ... ...
2  Hoàng Văn Tùng  Phó Trưởng phòng ... ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang