PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 027 ....      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): phonglaodong.nahang@tuyenquang.gov.vn

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Nguyễn Hùng Chảnh  Trưởng phòng ... ...
2  La Văn Hiếu  Phó Trưởng phòng ... ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Lao động; Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương; Tiền công; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang