PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 027 ....      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): phongnoivu.nahang@tuyenquang.gov.vn

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Chẩu Xuân Khoanh  Trưởng phòng ... ...
2  Lê Hữu Thể  Phó Trưởng phòng ... ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang