PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 0273.864.330    

               Email (Hòm thư điện tử): phongtnmtnh@gmail.com

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Nguyễn Thế Mạnh  Trưởng phòng 0982399388  

 

 DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, XỬ LÝ CÔNG VIỆC THUỘC LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH  

 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Sô điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Phụ trách lĩnh vực

1

Ma Doãn Sướng

Chuyên viên

0984250806

doansuongtnmtnh@gmail.com

Khoáng sản

2

Lê Anh Khương

Chuyên viên

0979258246

leanhkhuong89@gmail.com

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3

Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên

0914515723

thanhtung158@gmail.com

Môi trường

4

Nguyễn Thức Đại

Chuyên viên

0918636356

nguyenthucdai@gmail.com

Tài nguyên nước

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc; bản đồ.

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang