VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN NA HANG

 

THÔNG TIN CHUNG

               Địa chỉ: Thị trấn Na Hang - huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang

               Số điện thoại: 027 ....      -     Fax: ........

               Email (Hòm thư điện tử): vanphong.nahang@tuyenquang.gov.vn

BỘ MÁY TỔ CHỨC

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số điện thoại
Email
1  Nguyễn Trọng Đoan  Chánh Văn phòng ... ...
2  Quan Bích Luyên P.Chánh Văn phòng ... ...
3  Lương Quang Hải  P.Chánh Văn phòng ... ...
4  Tạ Quốc Hoàn P.Chánh Văn phòng ... ...

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang