Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức
Ngày xuất bản: 03/12/2014 3:37:54 CH 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NA HANG

Số: 68/TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                     Na Hang, ngày 27 tháng11 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ; các ngành nghề khuyến khích đào tạo sau đại học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2015; Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014; Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Sửa đổi Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức,

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tổng số thí sinh trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng viên chức qua xét tuyển là 01 thí sinh.

(có danh sách trúng tuyển kèm theo)

2. Thí sinh trúng tuyển đến Phòng Nội vụ huyện Na Hang để hoàn thiện hồ sơ vào hồi 08 giờ, ngày 08/12/2014. Thành phần hồ sơ thí sinh mang theo để xuất trình gồm:

- Các quyết định về hợp đồng lao động; văn bản về phân công nhiệm vụ (nếu có);

- Bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan để kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ dự tuyển.

3. Sau khi hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, người trúng tuyển có mặt tại đơn vị công tác vào hồi 13 giờ, ngày 09/12/2014 để ký kết hợp đồng làm việc (theo địa chỉ của đơn vị ghi trên danh sách trúng tuyển đính kèm).

4. Giao trách nhiệm:

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện niêm yết Thông báo tại trụ sở nơi làm việc.

- Phòng Nội vụ huyện kiểm tra hồ sơ của người trúng tuyển theo quy định.

- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đăng tải Thông báo trên Trang Thông tin điện tử huyện Na Hang và trên phương tiện phát thanh ít nhất 01 lần.

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Phòng Nội vụ huyện;

- Ban Di dân, tái định cư huyện;

- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện;

- Thí sinh trúng tuyển;

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Hoàng Anh Cương

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang