Thông báo số 05/TB - HDXTVCSNGD của UBND huyện Na Hang về kết quả tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh đủ điều kiện dự tuyển
Ngày xuất bản: 19/10/2016 9:37:39 SA

Các bạn tải file tại địa chỉ sau :https://:drive.google.com/file/d/0ByV26uC--_0BWm1qeUZxTzNJV2s/view

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang