Đảng bộ xã Thanh Tương lãnh đạo phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 23/04/2020 4:33:00 CH

       Trong những năm qua, Đảng uỷ xã Thanh Tương, huyện Na Hang luôn phát huy vai trò lãnh đạo nhân dân đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương đưa kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

 

Nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, xây dựng mô hình nuôi trâu vỗ béo phát triển kinh tế

 

Đồng chí Phạm Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tương cho biết: Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế toàn diện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, hiệu quả. Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn cũng như lợi thế sẵn có ở địa phương. Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhờ đó năm 2019, xã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu. Trong đó: tổng sản lượng lương thực đạt gần 1.600 tấn/năm; tăng hệ số sử dụng đất 2,4 lần; thu nhập bình quân đạt 33,1 triệu đồng/người/năm; chăn nuôi duy trì với tổng đàn gia súc, gia cầm có trên 20.000 con, phát triển diện tích trồng cây rau màu 20 ha đạt 100% kế hoạch; phát triển nuôi trồng thủy sản trên 10 ha, sản lượng khai thác 9,3 tấn đạt 103%; trồng rừng đạt 100% kế hoạch giao; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được14/19; thu ngân sách đạt 125% so với nghị quyết; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,04 %; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Có thể nói, kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của người dân ngày càng được quan tâm. Có trên 90% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 95% số thôn bản đạt danh hiệu thôn văn hóa, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM với những bước đi vững chắc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Từ đó phong trào đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân trong xã bằng những việc làm thiết thực như: tham gia đóng góp ngày công lao động, đóng góp tiền của vật chất, hiến đất làm đường giao thông, làm thủy lợi nội đồng… Xã đã huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, phục vụ đời sống dân sinh trong đó ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư nâng cấp hệ thống “điện, đường, trường, trạm” trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân và phục vụ sản xuất.

Bằng việc triển khai các giải pháp đồng bộ, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển kinh tế - xã hội. Ðây là tiền đề để thời gian tới, Ðảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức đồng lòng  xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

 

Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang