Na Hang: Giải quyết việc làm cho gần 800 lao động
Ngày xuất bản: 08/06/2017 8:26:00 SA

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là vấn đề hết sức quan trọng nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 5 tháng đầu năm huyện Na Hang đã giải quyết việc làm tại địa phương cho 797 lao động, đạt 66,42% kế hoạch năm; đưa lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước được 188 lao động, đạt 67,14% kế hoạch đề ra. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện thông báo tuyển sinh học nghề của các Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ; Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, rà soát và lập danh sách người khuyết tật trên địa bàn có nhu cầu đăng ký học nghề may công nghiệp tại huyện Na Hang.
 
       Để tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề hiện nay, huyện đang tập trung triển khai kế hoạch đào tạo nghề năm 2017; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, tăng cường thực hiện tốt các giải pháp dạy nghề cho người lao động; phối hợp tuyển sinh các lớp nghề theo kế hoạch năm 2017. Tập trung nâng cao chất lượng lao động bằng nhiều hình thức đào tạo, trong đó định hướng đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, tạo nguồn cung lao động có tay nghề, kỹ thuật, tác phong công nghiệp…cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là lao động cho các Khu công nghiệp. Tăng cường nguồn vốn vay giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu vay vốn đối với những dự án khả thi, ưu tiên dự án giải quyết việc làm cho nhiều lao động. 
T/h: Đức Toàn 
 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang