Na Hang: Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Ngày xuất bản: 30/12/2019 8:20:21 SA

          Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, ngành trong tuyên truyền, vận động nên việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Na Hang đã có chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong đời sống của nhân dân.

 

Nhờ thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang mà đời sống của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ người dân tộc thiểu số ngày càng phát triển

 

          Để việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội hằng năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Quyết định số 308/2005/QĐ -TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy định thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

          Các nội dung cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, gắn với việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá; thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

          Công tác tuyên truyền được tập trung triển khai ở những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã có đông người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thông qua công tác tuyên truyền đa phần người dân đã hiểu biết về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Nếu như vài năm trước việc tổ chức đám cưới trong người Dao ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa phải kéo dài trong ba ngày, thì nay đã giảm chỉ còn một ngày, hay việc làm ma khô cho người đã khuất trước đây phải kéo dài trong 3 ngày thì nay được rút ngắn chỉ còn 1,5 ngày… Việc cưới, việc tang tại nhiều gia đình được tổ chức chu đáo và tiết kiệm, các nghi lễ được tổ chức phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương đã góp phần nâng cao nếp sống văn hóa lành mạnh và tiến bộ trong nhân dân. Hiện nay việc cưới tại nhiều gia đình, địa phương được tổ chức trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp; tục lệ thách cưới về tiền mặt cũng như các vật chất khác đã giảm dần. Phần lớn nam nữ kết hôn đều tự nguyện, trước khi tổ chức lễ cưới đều tiến hành đăng ký kết hôn và đã hình thành một số mô hình tổ chức cưới mới tiết kiệm, không lạm dụng rượu bia. Việc tang đã được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần các tập tục, tập quán lạc hậu; hạn chế việc tổ chức linh đình, ồn ào, không bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng.

          Về lễ hội, đối với lễ hội truyền thống “Lễ hội Lồng tồng” được tổ chức ở mỗi địa phương chỉ diễn ra vào dịp đầu xuân năm mới, các lễ hội được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm để bà con vui xuân và cầu an, cầu cho mùa màng bội thu. Các Lễ hội xuân được tổ chức nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng cao, nhất là đồng bào dân tộc Tày, giáo dục về truyền thống văn hóa tinh thần của cha ông truyền lại và cũng là dịp để tôn vinh, quảng bá về văn hóa, thu hút du khách thập phương đến với các địa phương nói riêng, huyện Na Hang nói chung. Đồng thời, lễ hội cũng giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc giữa các vùng miền trong và ngoài địa phương.

          Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở Na Hang được gắn chặt với phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, đã có hàng trăm lượt khu dân cư được cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa. Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu từ 5 năm liên tục trở lên, đặc biệt có các thôn Bản Lục của xã Đà Vị, Thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn, Thôn Nà Khá, xã Năng Khả đạt hơn 10 năm liên tục.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thực hiện các quy định cụ thể trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở Na Hang vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể như một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu chiều sâu, hiệu quả thực hiện ở một số nơi chưa cao. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể có nơi, có lúc vẫn còn thiếu chặt chẽ. Công tác vận động, tuyên truyền mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa làm chuyển biến một cách triệt để nhận thức tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

          Theo ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện thì để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đi vào đới sống của mỗi người dân trong thời gian tới huyện Na Hang cần tập trung thực hiện các giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/2018/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Từng bước xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phù hợp với đặc điểm, điều kiện, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng và các hạt nhân văn hóa cơ sở trong quá trình thực hiện./.

  Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang