Na Hang thực hiện có hiệu quả của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới
Ngày xuất bản: 05/10/2018 7:39:08 SA

 

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, huyện Na Hang luôn đặc biệt coi trọng công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới nên trong giai đoạn 2016 2018 huyện Na Hang đã tổ chức được 31 nhà văn hóa bằng cấu kiện bê tông, kiên cố hóa được 16.,148km kênh mương, bê tông hóa được 4,964km đường bê tông nội đồng. Vận động đoàn viên, thanh niên chỉnh trang 28 khuôpn viên nhà văn hóa, tu sửa 22,5km đường bê tông, phối hợp xây dựng 2 công trình thắp sáng đường quê tại xã Côn Lôn và xã Thượng nông trị giá 350 triệu đồng. Vận động nhân dân ủng hộ xây7 dựng nhà văn hóa thôn, bản tổ nhân dân được trên 2,3 tỷ đồng và 4.256 ngày công lao động.

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp, công tác dân vận đã có tác động mạnh mẽ đến tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Na Hang, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về quyền lợi và nghĩa vụ trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, huy động toàn xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Na Hang từng bước đạt được những kết quả khả quan. Nếu như năm 2015 và 2016 các xã Năng Khả, Côn Lôn hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới thì đến năm 2017 nhân dân xã Hồng Thái và xã Thanh Tương lại đang nỗ lực để hoàn thành chương trình nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020.

Thực hiện: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang