Bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở
Ngày xuất bản: 06/04/2018 12:28:38 SA

Bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở
             Trong các ngày từ ngày 02/4- 04/4/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Na Hang đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho 135 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên BCH hội phụ nữ xã và các chi hội trtưởng phụ nữ các thôn bản thuộc 8 xã khu vực phía Bắc của huyện.
             Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam - người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phụ nữ; Hệ thống tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.
            Qua lớp bồi dưỡng  đã giúp các học viên hiểu rõ về cơ sở khoa học, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vận dụng lý luận để giải quyết, xử lý những tình huống trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ công tác hội ở cơ sở. 
  T/h: Thái Bảo 
 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang