Mặt trận Tổ quốc Na Hang phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024
Ngày xuất bản: 21/12/2018 12:54:50 SA

 

 Nhằm cổ vũ, động viên nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và xây dựng công trình chào mừng Đại hội MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Na Hang đã phát động đợt thi đua đặc biệt hướng về Đại hội MTTQ huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2019-2024

Tuổi trẻ huyện Na Hang chung sức xây dựng nông thôn mới

Nội dung của đợt thi đua đặc biệt này là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trọng tâm là vận động các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện Nghị quyết của tỉnh, của huyện về phát triển nông nghiệp hàng hoá; về kiên cố hoá kênh mương, bê tông hoá đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, tổ nhân dân, phát triển công nghiệp, du lịch. Thi đua thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện tốt phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 02 mô hình khu dân cư tự quản; MTTQ các cấp vận động ủng hộ xây dựng, sử dụng Quỹ vì người nghèo đạt hiệu quả, đúng quy định. Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng làm đường bê tông nông thôn tại thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, với chiều dài 110 mét. Vận động cán bộ, công chức cơ quan MTTQ ủng hộ 100.000đ/1 người và ủng hộ 3 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của cơ quan để thực hiện công trình.

Thông qua việc phát động đợt thi đua đặc biệt, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm thi đua của cán bộ, công chức, nhân viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

    Thực hiện: Đức Toàn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang